Comandamentul

  Comandamentul este elementul de structură din compunerea Şcolii militare organizat pentru exercitarea actului de comandă şi investit prin acte normative specifice cu atribut de conducere a tuturor activităţilor ce se planifică şi se desfăşoară în şcoală, de către personalul din compunerea şi subordinea acestuia.

  Organizarea comandamentului este realizată conform art.8 din ordinul M.122 /2016 - pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea școlilor de militare de maiștri militari și subofițeri, cu modificările și completările ulterioare, pe module funcționale specifice unităților militare, conform prevederilor M38/2016 – R.G.1, Regulamentul de ordine interioară în unitate, proiectate și dimensionate astfel încât să asigure îndeplinirea atribuților specifice atât prin personal propriu cât şi prin cooperare cu modulele din cadrul Şcolii de instruire pe baza protocolului de colaborare.

Structura instrucţie şi educaţie

  Structura Instrucţie şi educaţie este elementul din compunerea Şcolii Militare care asigură proiectarea, planificarea, organizarea, desfăşurarea, coordonarea şi evaluarea activităţilor de instrucţie şi educaţie şi este constituită din:

a) Secţia educaţie şi formare profesională;

b) Catedre didactice;

c) Baza de antrenament şi logistică didactică;

d) Batalionul elevi.

Secția educație și formare profesională

Secţia educaţie și formare profesională asigură managementul educaţiei în cadrul programelor de formare iniţială şi continuă și are următoarea structură organizatorică:

a) Biroul proiectare, implementare, evaluare şi revizuire curriculum;

b) Biroul management educaţie şi implementare standarde de calitate;

c) Biroul învăţământ distribuit avansat;

d) Compartimentul evidenţă şi eliberare acte.

Catedra educație militară

Catedra educație militară este entitatea din cadrul structurii instrucţie şi educaţie care asigură proiectarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor educaţionale în ariile curriculare:

a) pregătire pentru formarea deprinderilor de comandă (leadership);

b) educaţie fizică militară;

c) comunicare profesională;

d) limba engleză;

e) managementul calităţii şi al relaţiilor profesionale;

f) securitate şi sănătate în muncă, norme de apărare împotriva incendiilor;

g) administraţie militară şi evidenţa gestiunii.

Catedra pregătire fundamentală în comunicații

Catedra pregătire fundamentală în comunicaţii este entitatea din cadrul structurii instrucţie şi educaţie care asigură proiectarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor educaţionale în ariile curriculare:

a) circuite analogice și digitale în telecomunicaţii;

b) măsurări speciale în telecomunicaţii;

c) echipamente telefonice;

d) tehnici şi sisteme de comutaţie;

e) tehnici şi sisteme de transmisiuni;

f) echipamente de radiocomunicaţii;

g) echipamente şi proceduri de comunicații şi informatică militare;

h) instalaţii de electroalimentare utilizate în sisteme de comunicaţii tactice.

Catedra pregătire fundamentală în tehnologia informației și apărare cibernetică

Catedra pregătire fundamentală în tehnologia informaţie şi apărare cibernetică este entitatea din cadrul structurii instrucţie şi educaţie care asigură proiectarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor educaţionale în ariile curriculare:

a) tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor aplicată;

b) cablarea LAN şi WAN. Medii de comunicaţie;

c) sisteme de operare în reţea (CISCO)