Instructori militari

1. Reglementări:
a) Ordinul ministrului apărării naționale M.58/2013 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind corpul instructorilor militari
b) Codul de conduită etică al personalului militar și civil din SMMMSCTIAC
c) Metodologia pentru organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a funcțiilor vacante de instructori militari în ȘMMMSCTIAC


2. Informații generale privind statutul instructorilor militari
Instructorii militari reprezintă categoria de personal militar constituită din cadre militare în activitate care desfăşoară activităţi didactice aferente disciplinelor cu specific militar în planurile de învăţământ ale programelor de formare profesională iniţială pentru maiștri militari și subofițeri din școala militară.

În instituțiile militare de învățământ postliceal, instructorii militari pot ocupa următoarele funcţii:
a) instructor (ofițer, maistru militar și subofițer);
b) instructor principal (ofițer);
c) instructor superior (ofițer).

Activitatea instructorilor militari se desfăşoară, de regulă, într-un interval zilnic de 8 ore, respectiv 40 de ore pe săptămână, conform ordinului M.122 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind corpul instructorilor militari şi cuprinde:
a) activităţi didactice normate;
b) activităţi complementare şi/sau în sprijinul procesului de învăţământ;
c) activităţi de cercetare ştiinţifică în domeniul disciplinei/ştiinţelor militare şi inginereşti;
d) activităţi de pregătire pedagogică, metodică şi de specialitate;
e) alte activităţi de instruire prevăzute în actele normative specifice, conform categoriei de personal din care fac parte.

Activităţile didactice normate pentru instructorii militari din unităţile de învăţământ militar preuniversitar sunt:
a) activităţile de predare-învăţare şi de evaluare curentă;
b) activităţile de seminar, instruire practică şi laborator;
c) activităţile de evaluare specifice verificărilor/examenelor periodice/ semestriale/ anuale/ de finalizare a studiilor/ cursurilor şi concursurilor de admitere;
d) exerciţiile tehnice, tactice şi de specialitate, şedinţele practice de instrucţie, şedinţele de trageri de instrucţie;
e) îndrumarea de proiecte, lucrări de curs şi absolvire

Pentru instructorii militari din unităţile de învăţământ militar preuniversitar se stabilesc următoarele norme didactice săptămânale medii:
a) instructorul - 18 ore;
b) instructorul principal - 16 ore;
c) instructorul superior  - 14 ore.

Instructorii superiori  sau principali cu calități manageriale și rezultate deosebite în pregătirea elevilor, pot fi numiți de către comandant, pentru a îndeplini și funcția de șef de catedră/șef comisie didactică, cu drepturile și obligațiile prevăzute în legislația în vigoare.

Norma didactică anuală pentru instructorii militari din unităţile de învăţământ militar preuniversitar se calculează prin înmulţirea normei didactice săptămânale medii cu numărul de săptămâni din anul şcolar respectiv, stabilit anual prin ordin al ministrului educaţiei și cercetării.

Pentru ocuparea funcţiilor vacante de instructori militari, instituţia de învăţământ militar postliceal organizează concurs, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
Candidaţii se selecţionează din rândul ofiţerilor, maiştrilor militari și subofiţerilor care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale şi specifice de selecţie, precum şi, dacă este cazul, condiţiile/criteriile suplimentare stabilite de instituţia organizatoare, în funcţie de competenţele necesare îndeplinirii atribuţiilor din fişa postului scos la concurs.

Criteriile generale de selecţie a ofiţerilor candidaţi pentru funcţia vacantă de instructor/instructor principal/instructor superior/instructor avansat sunt următoarele:
a) sunt absolvenţi cu diplomă de licenţă ai unei instituţii de învăţământ militar sau ai unei instituţii civile acreditate, în domeniul corespunzător disciplinei/ariei curriculare pentru care este prevăzută funcţia scoasă la concurs;
b) sunt apreciaţi în ultimii 3 ani cu cel puţin calificativul "Foarte bun"

Ofițerii candidați pentru funcția vacantă de instructor trebuie să îndeplinească unul dintre următoarele criterii specifice:
a) au îndeplinit, cumulativ, funcţia de comandant de pluton/similar sau companie/similar şi funcţii de execuţie pentru cel puţin 3 ani;
b) au absolvit un master didactic şi au o vechime de cel puţin un an în funcţii de tipul celor prevăzute la lit. a).

Candidații ofițeri pentru funcția vacantă de instructor principal trebuie să îndeplinească unul dintre următoarele criterii specifice de selecție:
a) au o vechime de cel puţin un an în corpul instructorilor militari;
b) au îndeplinit, cumulativ, pentru cel puţin 4 ani, funcţia de comandant de pluton/similar sau companie/similar şi funcţii de execuţie;
c) au efectuat cel puţin o misiune de 6 luni într-un teatru de operaţii;
d) au obţinut definitivatul în învăţământ - în cazul unei funcţii vacante de instructor principal dintr-o unitate de învăţământ militar preuniversitar.

Candidații pentru funcția vacantă de instructor superior trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii specifice de selecție
a) au o vechime de cel puţin 3 ani în corpul instructorilor militari sau de cel puţin 5 ani în funcţii de comandă;
b) au absolvit studii universitare de master în domeniul de licenţă sau corespunzător disciplinei/ariei curriculare pentru care este prevăzută funcţia scoasă la concurs sau master de conducere.

Sunt exceptaţi candidaţii care au obţinut gradul didactic II sau deţin titlul de doctor în ştiinţe în domeniul corespunzător disciplinei/ariei curriculare pentru care este prevăzută funcţia scoasă la concurs.

Criteriile de selecţie a maiştrilor militari și subofiţerilor candidaţi pentru ocuparea funcţiei vacante de instructor sunt următoarele:
a) au o vechime de cel puţin 5 ani de activitate ca maistru militar sau subofiţer;
b) sunt apreciaţi în ultimii 3 ani cu cel puţin calificativul "Foarte bun".

Concursul de ocupare a funcţiilor vacante de instructori militari se organizează în termen de 30 de zile calendaristice după primirea, de la comisia de selecţie, a listei cu candidaţii avizaţi favorabil şi constă în:
a) susţinerea unor probe scrise de evaluare a cunoştinţelor din domeniul corespunzător disciplinei/ariei curriculare pentru care este prevăzută funcţia scoasă la concurs;
b) susţinerea unei probe practice constând în desfăşurarea unei activităţi didactice în prezenţa comisiei de concurs;
c) susţinerea, în cazul în care instituţia organizatoare a stabilit criterii de selecţie suplimentare, a unor probe de verificare corespunzătoare acestora.
Tema probei practice se stabileşte de către comisia de concurs şi se anunţă candidaţilor cu 48 de ore înainte de susţinere.

Evaluarea performanțelor profesionale ale instructorilor militari, ale personalului militar didactic auxiliar și nedidactic, precum și ale personalului civil contractual încadrat în funcții nedidactice se realizează conform normelor specifice din MApN.


3. Anunțuri
***********