Personal didactic civil

1.Reglementări:
a) Codul-cadru de etică al personalului didactic din învăţământul preuniversitar
b) Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2023-2024
c) Metodologia-Cadru privind organizarea și desfășurarea activității de evaluare a personalului didactic în vederea acordării avizului Ministerului Apărării Naționale pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unitățile de învățământ preuniversitar militar


2. Informații generale privind statutul personalului didactic civil
Funcțiile didactice din școala militară de maiștri militari și subofițeri, prevăzute a fi încadrate cu personal civil, se încadrează prin concurs, organizat în conformitate cu reglementările emise de Ministerul Educației și cu normele specifice din Ministerul Apărării Naționale (MApN) privind încadrarea personalului civil contractual.

Pentru încadrarea funcțiilor didactice vacante din școala militară de maiștri militari și subofițeri, cu personal civil din afara MApN, se aplică prevederile Metodologiei - cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar și a calendarului anexat la aceasta, aprobate prin ordin al ministrului educației și cercetării.

Din categoria personalului didactic civil pot face parte persoanele care îndeplinesc condițiile de studii prevăzute de lege, care au capacitatea de exercitare deplină a drepturilor, o conduită morală conformă deontologiei profesionale și sunt apte din punct de vedere medical și psihologic pentru îndeplinirea funcției.

Candidații care optează pentru ocuparea unui post didactic vacant din Școala militară trebuie să obțină în prealabil avizul  Ministerului Apărării Naţionale, în care se precizează etapa de mobilitate pentru care a fost eliberat.  

Evaluarea personalului civil contractual încadrat în funcții didactice se face conform metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar, aprobată prin ordin al Ministrului Educației.


3. Anunțuri